Welke Vreemd Vermogen Financiering past bij mijn bedrijf?

vv1.jpg

Wanneer jij een eigen bedrijf opricht, kun je zelf niet altijd het benodigde geld inbrengen. Dit betekent dat jij op zoek zult moeten naar extern kapitaal. Dit kan in de vorm van eigen of vreemd vermogen. Maak jij de keuze voor vreemd vermogen, dan leen je een bedrag waarover je rente betaalt. Samen met de partij die jou het geld leent maak je de afspraken over bijvoorbeeld de aflossingstermijn. Op het moment dat je een zeer gezonde balans hebt, en dus een goede eigen vermogen/vreemd vermogen verhouding hebt, dan kan het wel eens zo zijn dat jij in aanmerking komt voor vreemd vermogen financiering. Maar welke vorm van vreemd vermogen is voor jou geschikt?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dien je te kijken naar de fase en financiële positie van jouw onderneming, en dien je goed te snappen welke vormen er zijn. De verschillende vormen zal ik in deze blog bespreken, en per vorm zal ik iets zeggen over waar je de financiering voor kan gebruiken, en wanneer je ervoor in aanmerking komt. Maar eerst wil ik heel kort stilstaan bij wat vreemd vermogen is, en wat de voor-en nadelen zijn.

Wat is vreemd vermogen precies?

Vreemd vermogen is eigenlijk een breed begrip voor al het geld dat in jouw onderneming zit, maar niet van jou is en omvat in principe alle geleende gelden (en dus schulden) die jouw bedrijf heeft. Dit kan geld zijn dat jij geleend hebt van de bank, maar ook een bedrag dat nog openstaat bij de leveranciers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kort en lang vreemd vermogen. Op de balans van jouw bedrijf staan beiden onder de passiva. In dit e-book vertellen wij jou meer over de verschillende vormen van kort en lang vreemd vermogen financiering, zodat jij er achter kunt komen of en welke vorm(en) bij jou en je bedrijf passen.

De voor- en nadelen van vreemd vermogen als financiering

Een van de grootste voordelen van financiering door vreemd vermogen, is dat het over het algemeen voordeliger is. Dit zal voornamelijk het geval zijn wanneer het gaat om krediet dat verstrekt wordt op een lange(re) termijn en dat onderliggende garanties heeft. Daarnaast hebben aandeelhouders over het algemeen zeggenschap in jouw bedrijf, terwijl dat bij de meeste vormen van vreemde financiering niet zo hoeft te zijn. Hier staat echter wel tegenover dat jij aan andere voorwaarden zult moeten voldoen. Denk hierbij aan het verplicht periodiek aflossen van rente, dat ook betaald moet worden als er nog geen winst wordt gemaakt, of het inbrengen van onderpand.

financiering.jpg

Kort vreemd vermogen

Alle vormen van vreemd vermogen zijn op te delen in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen is ook bekend onder de naam vlottende schulden. Alle schulden met een looptijd van minder dan een jaar, vallen onder kort vreemd vermogen. Alle financieringen in de vorm van kort vreemd vermogen zijn bedoeld om de exploitatie van een bedrijf te financieren en de liquide middelen in balans te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen die openstaan bij leveranciers, ook wel bekend als leverancierskrediet. Vaak hoef je ontvangen goederen niet direct, maar wel binnen een korte periode te betalen. Soms betaal je hier rente over of betaal je in termijnen. Andere voorbeelden zijn belasting die nog moet worden betaald of kortlopende schulden of rood staan bij de bank. Hieronder zal ik de overige kort vreemd vermogen vormen bespreken.

1. Kaskrediet

Ook kaskrediet valt onder kortetermijnkrediet. Kaskrediet wordt meestal gebruikt voor het financieren van werkkapitaal en is meestal van onbepaalde duur. Door verschillen tussen uitgaven en openstaande betalingen kan (tijdelijk) een tekort aan liquiditeit ontstaan. Kaskrediet kan worden gebruikt om dit te overbruggen. De rente bestaat veelal uit een basisrente en een marge. Veelal worden er zekerheden verlangd, die gebaseerd zijn op de soort transactie, jouw risicoprofiel en economische omstandigheden. Voorbeelden van zekerheden zijn bijvoorbeeld een hypotheek of borgstelling. Naast het feit dat kaskrediet permanent beschikbaar is heeft het een aantal andere voordelen. Zo is er vooraf geen kennisgeving of rechtvaardiging nodig om het krediet op te nemen en wordt de interest per kwartaal berekend op het bedrag dat opgenomen is. Ook kan kaskrediet minder duur zijn dan leverancierskrediet omdat er soms kortingen worden gegeven bij een contante betaling. Al met al is kaskrediet de soepelste vorm van krediet die je je kunt inbeelden, maar vaak ook relatief kostbaar.

Wanneer: een relatief kleine investering waarbij je flexibiliteit vereist
Gebruik financiering:
tijdelijk overbruggen van financiële moeilijkheden

2. Handelskrediet

Handelsfinanciering is het financieren van handelstransacties in lokale- en internationale markten. Voor de handelstransactie heb je een koper en verkoper nodig. Verschillende intermediairs, zoals banken en financiële instellingen kunnen deze transacties financieel faciliteren, maar een verkoper kan ook krediet verlenen door een koper een langere termijn voor betaling te bieden. Handelskrediet is dan dus eigenlijk de ruimte die men een klant geeft om te voldoen aan een factuur. Feitelijk wordt het risico van afname, het kunnen betalen door afnemer en de transactietijd (overbrugging leveringen), afgedekt. Financieringsvormen om de handelstransactie te realiseren zijn onder ander een letter of credit, documentair incasso/krediet en bankgarantie.

Wanneer: het gaat om een handelstransactie
Gebruik financiering:
tijdelijk verstrekken van krediet aan een koper

3. Factoring

Factoring is een vorm van flexibele debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille van de onderneming wordt uitbesteed aan en voorgeschoten door een extern bedrijf, namelijk een factormaatschappij of bank. Deze partij draagt vervolgens zorg voor het debiteurenbeheer en de inning van de vorderingen. Simpeler gezegd betekent dit dat een tussenpartij de facturen van jouw klanten voorfinanciert, waardoor jij sneller over het geld beschikt. Hiervoor ontvangt deze partij meestal een percentage van de te innen vorderingen. Een onderneming die haar debiteurenportefeuille uitbesteedt ontvangt direct bij verkoop het verkoopbedrag minus een percentage van de factormaatschappij. Factoring van debiteuren is zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Wanneer: je hebt inkomsten uit openstaande facturen relatief snel nodig
Gebruik financiering:
het voorfinancieren van openstaande facturen

4. Straight loan

Een straight loan is een andere naam voor een voorschot op een vaste, korte termijn van maximaal 1 jaar. Naast een vaste termijn kent de lening een vast bedrag, dat in één keer wordt opgenomen. Op het moment van opname worden dit bedrag, de looptijd en de rente vastgesteld. Straight loans zijn voornamelijk bedoeld voor grotere bedrijven die bedrijfskapitaalbehoeften moeten opvangen en wordt dus gebruikt als overbruggingsfinanciering. Zowel het minimumbedrag als de duur van de straight loan zijn afhankelijk van de uitgevende financiële instelling, waarbij de laatste kan variëren van 1 dag tot maximaal 1 jaar.  ‘Straight loans’ moeten op de vervaldag worden terugbetaald. Een ‘straight loan’ is niet-hernieuwbaar en kan dus niet verlengd worden. Wel kan een ondernemer een nieuwe ‘straight loan’ aanvragen op de vervaldag. De voordelen van een straight loan zijn als volgt:

 • De lening wordt meestal opgenomen via de zichtrekening en de
  terugbetaling en betalingen gebeuren ook via deze rekening

 • De lening is permanent beschikbaar zolang de overeenkomst loopt

 • Er is geen rechtvaardiging of kennisgeving nodig voor een opname

 • De lening is minder duur dan andere kredietvormen

Wanneer: je hebt snel een relatief groot bedrag nodig
Gebruik financiering:
je wilt een relatief grote aankoop op de korte termijn financieren zonder dat daarbij liquiditeitsproblemen ontstaan

vv4.png

Lang vreemd vermogen

Logischerwijs volgt het dat lang vreemd vermogen alle schulden omvat die langer lopen dan één jaar. Lang vreemd vermogen is over het algemeen bedoeld om investeringen te financieren of het bedrijfskapitaal aan te vullen. Dit kunnen langlopende leningen zijn, maar ook een hypotheek. Ben jij bezig met het ophalen van financiering voor jouw bedrijf dan zul je dus te maken hebben met deze vorm van vreemd vermogen. In dit e-book zullen wij het gebruik van lang vreemd vermogen voor het financieren van jouw bedrijf bespreken. We zullen ingaan op welke soorten lang vreemd vermogen er zijn, zodat jij kunt beslissen welke vorm(en) van financiering het beste bij jou en jouw bedrijf passen.

1. Onderhandse lening

In de allereerste fase van jouw bedrijf zul je vaak gebruik maken van deze vorm van vreemd vermogen. In dit stadium zullen banken (nog) niet altijd willen investeren, want jij bevindt je in de idee-fase, wat betekent dat je bezig bent met het ontwikkelen van jouw idee en dat je geld nodig hebt voor het tot stand brengen van jouw product. Onderhands betekent dan ook dat de lening niet plaatsvindt via een bank. Vaak zul je hier vrienden en familie voor benaderen, die jou geld kunnen lenen door middel van een onderhandse lening. Dit betekent dat jullie onderlingen de voorwaarden over de manier van aflossing, het rentepercentage en de looptijd bepalen. Maak hierover goede afspraken om ruzie te voorkomen.

Wanneer: je zoekt financiering maar kunt nog niet bij een bank terecht of verkrijgt via een onderhandse lening gunstigere afspraken
Gebruik financiering:
een (vroege) investering in je bedrijf of werkkapitaal

2. Bancaire lening

Een lening kun je natuurlijk ook aangaan bij een bank.  Een bank vervult dan in principe een bemiddelende functie tussen de aanbieders en leners van geld en kapitaal. Bij een bank kun je zowel kort vreemd vermogen als lang vreemd vermogen aantrekken. Hierbij is het risicoprofiel over het algemeen relatief laag, al hangt dit ook af van de fase waarin jouw bedrijf zich bevindt.

Wanneer: je zoekt financiering en voldoet aan de eisen die banken stellen
Gebruik financiering:
allerlei doeleinden, waaronder financieren van een investering of werkkapitaal

3. Achtergestelde lening

Een andere vorm van een lening is de achtergestelde lening. Hierbij wordt de financierder achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers. Mocht een bedrijf failliet gaan, dan kan deze schuldeiser pas gecompenseerd worden als de andere schuldeisers zijn terugbetaald. De schuldeiser loopt dus een hoger risico en om dit te compenseren wordt vaak een hoger rentepercentage geboden. Dit kan een geschikte vorm van financieren zijn voor ondernemingen met een relatief hoog risico.

Wanneer: jouw bedrijf of investering heeft een hoger risico dan normaal
Gebruik financiering:
dezelfde doeleinden als andere vormen van leningen

4. Lening crowdfunding

Lening crowdfunding is een wijze van financiering waarbij je als ondernemer

direct geld leent van een groep investeerders. Gedurende de looptijd van de lening betaal je als ondernemer aflossing plus rente aan de investeerders. Lening crowdfunding is vaak geschikt voor een financieringsbehoefte van € 20.000,- tot

circa € 2.500.000,-. Je plaatst je bedrijfsplan online en laat de crowd investeren.

Wanneer: je zoekt een alternatief voor een traditionele bank en wilt voor een beperkte tijd een grotere groep mensen bij je bedrijf betrekken.
Gebruik financiering:
dezelfde doeleinden als andere vormen van leningen

5. Leasing

Leasing is bedoeld om materiële investeringen te financieren. Hierbij stelt de kredietverstrekker, in dit geval een leasemaatschappij, bedrijfsmiddelen of bedrijfsuitrusting ter beschikking voor een overeengekomen termijn en vergoeding. Aan het einde van de termijn van de lease krijgt de lessee de optie om het goed aan te kopen voor maximaal 15% van het initiële investeringsbedrag. Is de aankoopoptie groter dan 15%, dan spreekt men van een operationele lease. Voordelen van een lease zijn de voorspelbaarheid en transparantie van de aflossingen en het feit dat er doorgaans geen bijkomende zekerheden worden gevraagd. Daar staat tegenover dat een lessor vaak geen of weinig zekerheden geeft, aangezien deze partij de juridische eigenaar van het goed is.

Wanneer: het gaat om materiële objecten
Gebruik financiering:
voor het (tijdelijk) bezitten van materiële investeringen

6. Angel Investors

Een zogenaamde 'Business angel' is een private investeerder, vaak een vermogende particulier of oud-ondernemer, die actief investeert in jouw bedrijf. Angel investeerders kunnen in een bedrijven investeren door middel van eigen vermogen of door het verstrekken van een (achtergestelde) lening. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Business angels kunnen daarnaast vaak extra waarde toevoegen aan je bedrijf door middel van hun kennis en netwerk. Meestal hebben business angels of informal investors een voorkeur voor bedrijven die zich in de startup fase bevinden of snel aan het groeien zijn en een innovatief product hebben. Kijk voor tips ook eens naar het verhaal van Marius Veenker op investeerders.nl.

Wanneer: je bent op zoek naar financiering én iemand die jou kan voorzien van kennis, ervaring en andere relevante zaken. Vaak is
Gebruik financiering:
investeringen in groei en het opschalen van jouw bedrijf

vv3.jpg

7. Fondsen & Familiekantoren

Een fonds bestaat vaak uit een verzameling van investeerders die een bedrag samenbrengen (fondsvermogen) wat ze vervolgens investeren. Dit gaat vaak in de vorm van aandelen, obligaties of onroerend goed maar kan ook in de vorm van leningen. Vaak specialiseert een fonds zich in een bepaalde sector of regio. Ook zijn er veel innovatiefondsen. Een familiekantoor werkt op een vergelijkbare manier waarbij een vermogen wordt geïnvesteerd door kantoor dat in handen is van een familie. Leningen via fondsen worden al verstrekt vanaf een bedrag van € 25.000 oplopend tot wel € 5.000.000. De onderliggende afspraken verschillen per fonds of kantoor.

Wanneer: afhankelijk van het fonds voldoe je aan eisen rondom de fase waarin jouw bedrijf zich bevindt en/of in welke sector je operatief bent
Gebruikt financiering:
investeringen in jouw bedrijf en/of werkkapitaal

8. Microkrediet

Voor ondernemingen met een financieringsbehoefte onder de € 50.000,- is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een micro krediet af te sluiten. Microfinanciering is beschikbaar voor (startende) ondernemers waarbij naast financiering ook coaching en trainingen onderdeel uitmaken van de dienstverlening.

Wanneer: je investeringsbehoefte niet enorm groot is of niet behaalbaar is via het normale financiële circuit
Gebruik financiering:
een lening voor de start of groei van een mkb onderneming

9. Subsidies

In aanvulling op de eerder besproken financieringsvormen, bestaan er diverse subsidies en financieringsregelingen van de overheid. Overheidssubsidies worden veelal versterkt voor een deel van de kosten van duurzame, agrarische, innovatieve en internationale ontwikkelingen en via diverse overheidsinstanties kan men subsidie aanvragen. Echter zijn er tegenwoordig ook allerlei verschillende regelingen die op Europees of provinciaal niveau worden uitgegeven. Een subsidie is een tijdelijke of permanente uitkering van de overheid voor activiteiten die van maatschappelijk belang zijn en die de overheid zelf niet wil of kan uitvoeren, maar wel wil stimuleren. Er zijn tal van subsidies waarvoor ondernemingen in aanmerking kunnen komen. Een subsidie kan vooral geschikt zijn voor sterk innovatieve ondernemingen die zich bijvoorbeeld bezighouden met onderzoek en ontwikkeling. Let er hierbij wel op dat subsidies vaak moeten worden aangevraagd voordat een product al daadwerkelijk ontwikkeld is.

Wanneer: jij hebt een innovatief concept en/of een concept dat zich richt op het oplossen van een maatschappelijk probleem
Gebruik financiering:
allerlei investeringen binnen jouw bedrijf

10. Investeringskrediet

Investeringskrediet wordt gebruikt om financiële of immateriële investeringen of bedrijfskapitaal te financieren. Zowel de hoogte van het krediet, als de looptijd en het terugbetalingsplan worden vastgesteld, waarbij de looptijd per instelling verschilt en vanaf 1 maand tot maximaal 30 jaar kan lopen. Het krediet kan in één keer volledig of in periodes worden opgenomen. Vaak is een opnameperiode van twee maanden gebruikelijk.  Aflossingen worden vaak per maand, kwartaal, halfjaarlijks of per jaar gedaan en ook deze vorm van vreemd vermogen vraagt om onderpand. Het grootste voordeel van investeringskrediet is dat het een vaste rentevoet heeft die is afgestemd op de economische levensduur van het goed dat wordt gefinancierd. Daarnaast biedt investeringkrediet allerlei mogelijkheden op het gebied van kredietmodaliteiten. Bovendien zijn de financiële lasten fiscaal aftrekbaar en heb je de zekerheid dat je over het geld kunt beschikken over een vooraf bepaalde periode. Ook biedt het de mogelijkheid om geleidelijk krediet op te nemen.

Wanneer: je zoekt een flexibele vorm van financiering
Gebruik financiering:
immateriële, materiële en financiële investeringen of investeringen in werkkapitaal

balans.jpg

Het vinden van een goede balans

Uiteindelijk is het belangrijk dat jij kiest voor financiering die goed bij jou past, zowel op de korte als op de lange termijn. Om in kaart te brengen hoe jouw bedrijf zich financieel gezien ontwikkelt, is het belangrijk om niet alleen naar de winst- en verliesrekening en de balans op een bepaald moment te kijken, maar ook naar de ontwikkelingen en verbanden over een langere tijd. Hier kun je een aantal ratio’s voor gebruiken.

1. Liquiditeit

Om de liquiditeit te berekenen van jouw bedrijf, kun je gebruik maken van drie verschillende ratio:

 • Current ratio: (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen. Een uitkomst hoger dan 1 betekent dat je meteen aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen.

 • Quick ratio: (vlottende activa + liquide middelen - voorraden) / kort vreemd vermogen. Een uitkomst hoger dan 1 betekent dat je meteen aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen.

 • Nettowinstkapitaal: vlottende activa + liquide middelen – kort vreemd vermogen. Dit geeft je inzicht in hoeveel geld je overhoudt nadat je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan.

2. Solvabiliteit

De solvabiliteit is belangrijk voor jouw leveranciers en financiers en geeft weer in hoeverre jij aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, wat voor hun dus zekerheid betekent. Je berekent je solvabiliteit als volgt:

Solvabiliteit: eigen vermogen / totale vermogen. Het liefst heb jij een solvabiliteitsratio van minimaal 0.25 0.4. Dit hangt mede af van de branche waarin jij opereert en de vorm van jouw onderneming.

Hoe kies je de juiste vorm van financiering?

Het hoeft niet altijd zo te zijn dat er één vorm van financiering perfect voor jou is. Vaak is het zo dat meerdere vormen geschikt zijn, of een combinatie zelfs het beste kan werken. Dit wordt gestapelde financiering of ‘de financieringsmix’ genoemd. Hierbij is de volgorde van jouw financieringsaanvraag erg belangrijk. Baseer jouw keuze op wat nu goed bij je past, maar ook op zaken die belangrijk zijn voor de toekomst. Een aantal aandachtspunten die je daarbij in je achterhoofd kunt houden zijn:

 1. Jouw bedrijf zal zich, als het goed, blijven ontwikkelen en dus veranderingen doormaken. Met de tijd kunnen zich dus nieuwe vormen van mogelijke financiering voordoen. Zorg er dus voor dat vormen van financiering die niet optimaal zijn korte(re) looptijden hebben en dat je deze kunt vervangen wanneer de situatie van je bedrijf zich verbetert.

 2. Zorg er voor dat je de juiste vorm van financiering koppelt aan de zaken waarvoor je ze nodig hebt. Gebruik kort vreemd vermogen voor kortlopende uitgaven en financier langlopende investeringen of uitgaven dus ook met langlopende vormen van financiering.


Uiteindelijk kies jij zelf voor de vorm(en) van financiering die het beste bij jou passen. Heb je na het zien van alle mogelijke vormen van vreemd vermogen nog je twijfels over of dit bij jou past? Zorg dan dat je je nog meer verdiept in de fase van jouw bedrijf en dat je je inleest over financiering via eigen vermogen? Kijk voor meer uitleg naar deze of deze blog of bezoek de Symbid website.